MFO vil i dialog om frilanseres pensjon ⋆ Kontekst

MFO vil i dialog om frilanseres pensjon

MFO mener orkestrenes praksis kan være i strid med tariffavtalen.

– Vi finner det underlig at orkestrene legger ett år eller ett kvartal til grunn når de beregner frilansernes pensjon. Vi synes det kan se ut som orkestrene har en praksis som er i strid med tariffavtalens bestemmelser, sier seniorrådgiver i MFO, Odd Langklopp.

I tariffavtalene mellom MFO, Operaen og orkestrene, står det at «pensjonsordningen skal omfatte alle ansatte med en arbeidstid som tilsvarer minst 14 timer pr. uke.» 14 timer per uke er 37,33 prosent av en normal arbeidsuke på 37,5 timer. Det står ingenting i avtalen om at man skal legge ett år eller ett kvartal til grunn for beregningen av pensjon for midlertidig ansatte. I Statens pensjonskasse og i de kommunale ordningene er det riktignok praksis å gjennomsnittberegne pensjonen over tre måneder.

– Vi vil ta praksisen opp med hvert enkelt orkester, for å finne ut om den er i tråd med gjeldende tariffbestemmelser eller ikke, sier Langklopp.

Han påpeker at frilanserne har en krevende jobb med å holde rede på rettighetene sine og å følge med på om rettighetene faktisk blir innfridd.

– For frilansere som er ansatt i korte perioder eller små stillinger, og som ofte bytter arbeidsgiver, betyr pensjonsvilkårene og fragmenteringen av tjenestepensjonsordning-ene at opptjeningen blir lav, tilfeldig og i mange tilfeller helt borte. Og for frilansere som arbeider i egen næring er det ingen supplerende tjenestepensjonsordninger. Næringsdrivende frilansmusikere må derfor spare til egen pensjon i bank, forsikringsselskap, eller på annen måte, sier Langklopp.

Ved årets tariffoppgjør ble det besluttet å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utrede alternative pensjonsløsninger i orkestrene, Operaen og teatrene. Her er arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden bredt representert. Forbundssekretær Tore Walmsnæss er MFOs representant i dette utvalget.

– Det er flere ting vi og de andre kunstnerorganisasjonene har tatt opp mange ganger. En av sakene er pensjonsopptjening for dem som faller utafor i dag, for eksempel frilanserne, sier Walmsnæss.

Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid i løpet av 2014. Rapporten skal danne grunnlag for forhandlinger mellom partene om framtidige pensjonsordninger ved mellomoppgjøret i 2015.