MFO til kamp mot usaklige oppsigelser ⋆ Kontekst
Daglig leder: Torbjørn Bækkevold uttrykker at faste musikerstillinger ikke lenger har en naturlig plass i organisasjonen.
Daglig leder: Torbjørn Bækkevold uttrykker at faste musikerstillinger ikke lenger har en naturlig plass i organisasjonen. Foto: Privat

MFO til kamp mot usaklige oppsigelser

Fem musikere i Musikk i Hedmark er sagt opp fra stillingene. Stiftelsen vil drive videre uten ansatte musikere. MFO mener oppsigelsene er usaklige og krever forhandlinger.

Fem ansatte i Musikk i Hedmark har mottatt oppsigelse, fordelt på 4,1 årsverk. MFO har krevd forhandlinger og vil vurdere søksmål.

– Oppsigelsene er usaklige. Stiftelsen Musikk i Hedmark sier opp fast ansatte for heller å drive produksjonsselskap med innleid arbeidskraft, sier forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø, som sammen med advokat Lars Christian Fjeldstad representerer musikerne.

De påpeker at arbeidsmiljølovens paragraf 15 er tydelig om vern: Oppsigelser som skyldes at arbeidsgiver setter ut, eller tar sikte på å sette ut, virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendig oppdragstakere er ikke saklig, medmindre det er nødvendig av hensyn til drift. I dette tilfellet er det ikke nødvendig for å sikre driften, mener MFO.

– Oppsigelsene er varslet og igangsatt uten at det er vedtatt at driftstilskuddet fra Hedmark fylkeskommune skal reduseres. Man kan ikke basere skjebnen til fem ansatte på mulige nedskjæringer, mener Nordeng Rougnø.

Uro i mange år

Det har i flere år vært intern uro og vanskelig arbeidsmiljø i Musikk i Hedmark, og organisasjonen har vært underlagt flere evalueringer de siste tre årene, som alle peker på at organisasjonen ikke fungerer optimalt. I et brev til politikerne i fylket skriver MFO at det er ledelsens ansvar å sørge for god ressursutnyttelse og å benytte den kunstneriske kompetansen som finnes blant de ansatte.

– Det er fortvilende for musikerne når arbeidsgiver argumenterer med oppsigelse fordi det ikke er bruk for dem. Av rapporten som evaluerer Musikk i Hedmark, går det fram at organisasjonen ikke har jobbet tilfredsstillende og systematisk med publikumsbygging, arrangørutvikling, produksjon og samhandling med det lokale kulturlivet. Når en rapport peker på mangelfullheter i drift, så er det et ledelsesansvar, sier Trude Nordeng Rougnø.

Hun reagerer også på at Musikk i Hedmark mener det er bedre ressursutnyttelse å leie inn 60-70 frilansere enn å bruke sine egne faste musikere.

– For MFO er det vanskelig å forstå, sier hun.

Saken fortsetter under bildet

Styreleder: Terje Gloppen, styreleder i Musikk i Hedmark, ønsker å bringe stiftelsen ut av dødvanne ved å si opp fem faste musikere.
Styreleder: Terje Gloppen, styreleder i Musikk i Hedmark, ønsker å bringe stiftelsen ut av dødvanne ved å si opp fem faste musikere. Foto: Privat

En prosjekt-organisasjon

Styreleder i Musikk i Hedmark, Terje Gloppen, sier til Musikkultur at han har forståelse for at MFO og musikerne vil kjempe for arbeidsplassene.

– Styret ønsker å bringe stiftelsen ut av dødvanne og arbeide for en framtidsrettet og modernisert modell, sier Gloppen.

Han bekrefter at styret vil gjøre Musikk i Hedmark til en produsentorganisasjon og at det er motivasjonen for å si opp de fast ansatte.

– De to siste årene har styret i Musikk i Hedmark vært opptatt av å finne fram til en organisasjonsform og en kunstnerisk plattform som best mulig løser oppdraget stiftelsen skal ivareta, gitt av Hedmark fylkeskommune. Konklusjonen er at Musikk i Hedmark skal fortsette uten fast ansatt kunstnerisk personell og bli en prosjektorganisasjon, sier Gloppen.

– Kan ikke erstatte faste med frilansere

Advokat Lars Christian Fjeldstad i MFO påpeker at det er usaklig å si opp fast ansatte for å få større fleksibilitet i en organisasjon.

– Hovedankepunktet til MFO er at Musikk i Hedmark vil kvitte seg med fast ansatte musikere samtidig som de åpner for å reengasjere de samme personene i frilanskontrakter. Arbeidsgiver har erkjent at det fortsatt vil være arbeidsoppgaver som kan utføres av dagens ansatte, men da som oppdragstakere. Da omgår styret arbeidsgiveransvaret som er etablert i et tilsettingsforhold, og det er ikke holdbart, sier Fjeldstad.

I oktober skal saken som omhandler fremtidig finansiering av Musikk i Hedmark opp til behandling i fylkestinget i Hedmark. Fjeldstad understreker at oppsigelsene foreligger før fylkeskommunen har konkludert med hva som blir fremtidig driftsstøtte til organisasjonen.

– Hvis oppsigelsene hadde vært begrunnet med at kostnadene i organisasjonen skal kuttes, så hadde det vært en annen virkelighet. Det er ikke tilfelle. Fylkeskommunen har ikke konkludert med at tilskuddet skal endres. Hvis organisasjonen mister driftstilskudd, så blir det i så fall en ny situasjon, sier Fjeldstad.

Forsvarlig ressursutnyttelse

Styreleder Gloppen fremholder at oppsigelsene handler om forsvarlig ressursutnyttelse.

– Utfordringene styret er satt til å løse, er mer sammensatte enn å konservere organisasjonsformer, sier han og legger til at fylkesrådets innstilling om fremtidig støtte understøtter behovet for å iverksette en omlegging.

Styret i Musikk i Hedmark vedtok høsten 2015 nye vedtekter, som innebærer at stiftelsen vil bli en musikkprodusent uten fast ansatte musikere. Fylkeskommunen har bedt stiftelsen om å avvente nye vedtekter inntil fylkestinget har tatt stilling til den framtidige kunstpolitikken i fylket. Tre av kulturinstitusjonene i fylket er blitt evaluert, og fylkestinget skal i oktober vedta hva som skal bli den fremtidige organisasjonsløsningen for Musikk i Hedmark. Ett av alternativene er å videreføre støtten til Musikk i Hedmark, men redusere det faste tilskuddet. To andre alternativer handler om å kutte all støtte til Musikk i Hedmark. I dag er driftsbudsjettet til stiftelsen på over åtte millioner kroner.

– Hvorfor venter dere ikke med å gå til oppsigelser til fylkestinget har behandlet saken?

– Det ligger ingen signaler fra fylkeskommunen om at den økonomiske støtten vil bli videreført på dagens nivå. Politikerne har gitt klare signaler om at ressursene, som hittil er brukt på stiftelsen Musikk i Hedmark, settes i spill. Fylkesrådets tre alternativer utelukker en videre drift av Musikk i Hedmark med den bemanningen stiftelsen har i dag. Styret tolker fylkesrådets alternativ til framtidig støtte til Musikk i Hedmark som en tilslutning til vedtakene som styret har fattet om framtidig organisering og bemanning, sier Gloppen.

Saken fortsetter under bildet

Daglig leder: Torbjørn Bækkevold uttrykker at faste musikerstillinger ikke lenger har en naturlig plass i organisasjonen.
Daglig leder: Torbjørn Bækkevold uttrykker at faste musikerstillinger ikke lenger har en naturlig plass i organisasjonen. Foto: Privat

Trist å avvikle

Daglig leder i Musikk i Hedmark, Torbjørn Bækkevold svarer ikke på personalpolitiske spørsmål, men kommenterer drift og organisering:

– Min ambisjon har vært at vi burde fungert og levert mye bedre. Det har vært krevende at Hedmark fylkeskommune ikke har økt bevilgningene utover årlig å fremskrive. Vi har strevd med å øke egen inntjening gjennom billettinntekter og private tilskudd. Jeg er enig med styret om at vi må endre driften og bruke ressursene på en annen måte. Faste musikerstillinger har ikke en naturlig plass. Signalene fra Hedmark fylkeskommune gir heller ikke økonomisk rom for det. Fylkeskommunen skal kutte 140 millioner kroner, og musikere er ikke en skjermet gruppe, sier Bækkevold.

– Er det et tap for arbeidsmarkedet i Hedmark at faste stillinger for musikere går tapt?

– At vi ser oss nødt til å avvikle 4,1 årsverk er trist. Men vi strever med å fylle stillingene med relevante oppgaver og oppdrag for musikere på dette nivået. Som ansvarlig kan jeg ikke forsvare at vi bare lar dette suse videre. Som kunstinstitusjon har vi et ansvar langt utover å sysselsette musikere som hever fast lønn, sier Bækkevold.