«Kunstnere skal få tillit, frihet og ansvar». Er MDG det nye kulturpartiet? ⋆ Kontekst
Foto: Musikkultur

«Kunstnere skal få tillit, frihet og ansvar». Er MDG det nye kulturpartiet?

Dette sier Miljøpartiet De Grønne om Creos kulturkrav.

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Dette svarte Miljøpartiet De Grønne (MDG) via Katrine Nødtvedt, som er byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen:

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

MDG: Vi har ikke tatt stilling til et 1%-mål i vårt program, men vi er tydelige på at vi vil styrke kulturbudsjettene og satse på kultursektoren, noe vi konsekvent har gjort i våre alternative statsbudsjett. I vårt alternative budsjett for 2021 økte vi kulturbudsjettet med 572 millioner kroner.

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

MDG: Vi støtter helhjertet opp om armlengdes avstand-prinsippet for kunstneriske vurderinger, og stemte for SVs forslag om å utrede organiseringen av Kulturrådet da det var til behandling i Stortinget.

3. ABE-reformen må avvikles.

MDG: Ja! Vi vil avvikle avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) og erstatte denne med en mer målrettet effektiviseringsreform tilpasset ulike sektorer og arbeidsplasser.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

MDG: Ja! Vi vil styrke norsk produksjon, formidling og eksport av musikk, film, litteratur, teater, spill og andre kulturuttrykk og sikre sjangerrikdommen i norsk kulturliv gjennom målrettet offentlig finansiering

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

MDG: Vi vil styrke rettighetene til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og vil innføre flere tiltak rettet mot kunstner spesifikt, og er generelt positive til tiltak som kan styrke disse rettighetene. Se mer utfyllende svar under spørsmål 7.

Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen.
Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen. Foto: MDG

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

MDG: Ja! Staten bør spille en aktiv rolle som pådriver når kulturlivet gjenreises etter koronapandemien. Kulturbedrifter, scener, museer, kinoer og enkeltmannsforetak over hele Norge gir skatteinntekter, arbeid og inntekt til mange – i tillegg til verdifulle opplevelser. Vi ser på kultursektoren som en uvurderlig del av et fremtidsrettet samfunn, og kulturnæringer er blant næringene som vi vil skal vokse, og tilby nye grønne jobber ifb. omstillingen bort fra det ikke-fornybare til det fornybare.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

MDG: Ja! Vi vil gjennomgå og styrke rettighetene for selvstendig næringsdrivende både når det gjelder sykepenger, dagpenger, pensjon og foreldrepermisjon, og vi mener at hele personinntekten må telle med i opptjening av ytelser.

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

MDG: Ja! Vi mener hele personinntekten skal telle med i opptjening av ytelser.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

MDG: Vi har ikke tatt spesifikt stilling til dette, men vi er generelt veldig opptatt av kunstneres levekår og sosiale rettigheter. Vi vil for eksempel stille krav til offentlig finansierte kulturinstitusjoner om å tilby tariff og standardavtaler for å sikre skapende og utøvende kunstnere rimelig lønn, og jobbe for å styrke kulturskaperes rettigheter i kontraktsforhandlinger generelt. Men tiltak som sikrer fast ansettelse for kunstnere som ønsker det er også interessante, ikke minst for å sikre mangfold og likestilling.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

MDG: Vi har ikke tatt spesifikt stilling til dette, men vi ønsker å styrke DKS, og Scenekunstbruket er en veldig interessant modell.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

MDG: Vi har ikke tatt stilling til strømming i undervisningssammenheng spesifikt, men vi vil generelt jobbe for å sikre kulturskapere rimelig vederlag fra plateselskaper, forlag, produsenter distributører, strømmetjenester, samt ved konserter og andre fremføringer.

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

MDG: Ja! Vi vil jobbe for å sikre kulturskapere rimelig vederlag fra plateselskaper, forlag, produsenter distributører, strømmetjenester, samt ved konserter og andre fremføringer, og jobbe for brukersentrerte modeller for vederlag fra strømming av musikk, film, spill og litteratur, slik at mest mulig av det brukere av strømmetjenester betaler, går til dem som har laget innholdet den enkelte bruker faktisk strømmer.

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

MDG: Vi vil hegne om den kunstneriske ytringsfriheten, og kjempe mot hets og trakassering av kunstnere. Kunstnere skal få tillit, frihet og ansvar. Kontroversiell kunst skal kunne kritiseres åpent, men ikke ved bruk av personangrep eller hatprat. Vi vet at særlig personer med minoritetsbakgrunn vegrer seg for å delta i det offentlige ordskiftet, og er underrepresenterte i mange deler av kunsten, og det er en demokratisk utfordring.