Kulturvalg: Sjekklista du kan ta med til politikerne i kommunen din ⋆ Kontekst
Foto: Illustrasjon

Kulturvalg: Sjekklista du kan ta med til politikerne i kommunen din

Oppfyller kommunen din kravene som er nedfelt i Kulturloven? Norsk Kulturforum har lagd en sjekkliste for å sette kultur på agendaen under valgkampen.

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Både fylker og kommuner har et offentlig ansvar for kulturlivet. Kravene til hva som skal være på plass for et godt lokalt kulturliv er nedfelt i Kulturloven. Men veit du egentlig hva som står der?

Norsk Kulturforum er en interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren. De har utarbeidet ti spørsmål du bør stille til din kommune og ditt fylke. Om alle ti punktene er oppfylt, oppfyller også ditt distrikt kravene i Kulturloven. Og hvis ikke, er det kanskje på tide å sende noen utfordringer til politikerne som stiller til valg?

Her er sjekklista:

1. Har vi en aktiv og planlagt kulturpolitikk?

For å skape et godt lokalt kulturliv må kommunen og fylkeskommunen ha en aktivt utformet kulturpolitikk gjennom regional og lokal kulturplanlegging. Kulturpolitikk skaper kulturpolitikere.

2. Er kulturen variert og mangfoldig?

For å skape et godt lokalt kulturliv må kommunen og fylkeskommunen skape rom for både smale og brede kunst- og kulturuttrykk. De må skape, stimulere og tilrettelegge for at offentlige kulturaktører og andre profesjonelle og frivillige kulturaktører i samspill skaper et mangfoldig og variert tilbud i lokalsamfunnet.

3. Finnes det kulturtilbud for alle i befolkningen?

For å skape et godt lokalt kulturliv må hele befolkningen, fra barndom til alderdom, uavhengig av sosiale, kulturelle, fysiske, psykiske og økonomiske forutsetninger, kunne delta i og oppleve kunst og kultur.

4. Har alle barn og unge et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud?

For å skape et godt lokalt kulturliv må alle barn og unge få muligheten til å delta i og oppleve et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Mangfoldet skapes gjennom et samspill mellom flere kunst- og kulturaktører: fritidsklubben, kulturskolen, frivillige lag og foreninger, Den kulturelle skolesekken, UKM, kulturhus, bibliotek, profesjonelle kunst- og kulturaktører som retter seg mot barn og unge, og ikke minst av barn og unge selv gjennom selvorganiserte kulturaktiviteter.

5. Lever kunsten i lokalsamfunnet?

For å skape et godt lokalt kulturliv må kommunen og fylkeskommunen sikre et fritt og uavhengig kunstliv. Kunstytringer er vesentlig for et levende demokrati. Gjennom en aktiv kunstpolitikk må kommunen og fylkeskommunen tilrettelegge for at kunstnere kan bo og virke i lokalsamfunnet. Et godt lokalt kulturliv fordrer at kunsten har en synlig og naturlig plass i offentligheten.

6. Finnes gode rammer for både profesjonelt og frivillig kulturliv?

For å skape et godt lokalt kulturliv må kommunen og fylkeskommunen ta ansvar og tilrettelegge for at det finnes et profesjonelt og frivillig kunst- og kulturliv som har gode rammer. Gode rammevilkår skapes for eksempel gjennom tilskuddsordninger til lokale lag og foreninger, til lokale kunstprosjekter, til kunstnere, til festivaler og kunst- og kulturinstitusjoner.

7. Finnes det egnede kulturlokaler?

For å skape et godt lokalt kulturliv trengs det gode hus for kultur, og kommunen og fylkeskommunen må ta ansvar og tilrettelegge for at det profesjonelle og frivillige kulturlivet har egnede lokaler for kunstnerisk virke, både til framføring og øving.

8. Blir kulturarv, lokal identitet og lokale historier tatt vare på og brukt?

For å skape et godt lokalt kulturliv må kulturminner, lokale historier og tradisjoner brukes og formidles. Dette er verdier som bidrar til å skape fellesskap, utvikling og forankring i lokalsamfunnet.

9. Har befolkningen engasjement for kunst og kultur?

For å skape et godt lokalt kulturliv må det lokale kulturlivet skapes i dialog med befolkningen. Forutsetningen for et godt lokalt kulturliv er at kulturen blir brukt av og utformet i samspill med en aktiv befolkning med engasjement for kulturen.

10. Er det kulturfaglig kompetanse og kapasitet i forvaltningen?

For å skape et godt lokalt kulturliv må det offentlige ha en kulturadministrasjon. Gjennom administrasjonens kulturfaglige kompetanse og kapasitet skal kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for kulturlivet realiseres – og settes ut i livet!