– Kulturrådet er et trist eksempel på at kun kunstnere som er «i den riktige kretsen» får offentlige midler ⋆ Kontekst
Himanshu Gulati
Himanshu Gulati Foto: Bjørn Inge Bergestuen / FrP

– Kulturrådet er et trist eksempel på at kun kunstnere som er «i den riktige kretsen» får offentlige midler

… og er Fremskrittspartiet så uenige med Creo, da?

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Dette svarte Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Himanshu Gulati:

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

– FrP mener det er kunstig å vedta faste prosentmål for ulike politikkområder, spesielt siden det er mange viktige samfunnsoppgaver som skal finansieres.

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

– FrP støtter prinsippet om armlengdes avstand, og mener at Kulturrådet bør avvikles da det er et trist eksempel på at kun kunstnere som er «i den riktige kretsen» får offentlige midler. FrP vil kutte statlig kulturbyråkrati ved å legge ned Kulturrådet og flytte ansvarsområder og ressurser dit de hører hjemme: i hendene på kulturfeltet selv.

3. ABE-reformen må avvikles.

– FrP mener at offentlig byråkrati må kuttes, slik at offentlige midler brukes bedre. ABE-reformen har gitt gode resultater og bør videreføres.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

– FrP støtter utvikling av eksportrettede kulturnæringer. Slik tenkning er bra for kulturen og publikum, og vil på sikt redusere avhengighet av offentlige midler.

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

– FrP ønsker å gjennomgå arbeidsmiljøloven og tilpasse den til dagens arbeidsliv. Det må være rom for fleksibilitet slik at en kan inngå lokale, bransjevis eller individuelle avtaler om arbeidstid og øvrige betingelser tilpasset det markedet den enkelte arbeidsgiver opererer i. Målet er å trygge arbeidsplasser.

Himanshu Gulati
Himanshu Gulati Foto: Bjørn Inge Bergestuen / FrP

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

– FrP støtter helhjertet opp om å se på kultur som en næring.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

– FrP vil forenkle reglene for selvstendig næringsdrivende kunstnere, forenkle skatteleggingen av enkeltpersonforetak og styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

– FrP vil at det skal opptjenes pensjonsrettigheter på all reell lønnsinntekt.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

– FrP mener at det er opp til bransjen selv om det skal opprettes en musikerallianse, og at en slik allianse eventuelt må søke om offentlig støtte på lik linje med andre organisasjoner.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

– FrP mener at det er opp til bransjen selv om det skal opprettes et musikkbruk, og at det eventuelt bør søkes om offentlig støtte på lik linje med andre organisasjoner. Vi har ikke bevilget penger til dette i våre alternative budsjetter enda.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

– FrP mener at det er viktig at skolen har tilgang til åndsverk under fair use-prinsippet.

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

– FrP er helt enige i at opphavsrett er en bærebjelke i det økonomiske systemet for alle rettighetshavere.

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

– FrP mener at ytringsfriheten er en bærebjelke i vårt demokratiske og sekulære samfunn, sammen med likhet for loven og eiendomsretten.

Les også:

Arbeiderpartiet om Creos kulturkrav

SV om Creos kulturkrav

MDG om Creos kulturkrav

• KrF om Creos kulturkrav

• Senterpartiet om Creos kulturkrav

• Venstre om Creos kulturkrav

• Rødt om Creos kulturkrav