Kulturbudsjettet: Nesten samme visa en gang til ⋆ Kontekst
Første budsjett: Kulturminister Trine Skei Grande la fram sitt første kulturbudsjett i dag.
Første budsjett: Kulturminister Trine Skei Grande la fram sitt første kulturbudsjett i dag. Foto: Leif Martin Kirknes

Kulturbudsjettet: Nesten samme visa en gang til

Trine Skei Grande løfter fram mangfold og frivillighet som satsinger i sitt første forslag til kulturbudsjett. Men i kroner og øre er lite nytt fra i fjor.

Kulturminister Trine Skei Grande la i formiddag fram forslaget til kulturbudsjettet for 2019. Kulturen blir til neste år tilgodesett med 14,8 milliarder kroner over statsbudsjettet, dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget. Dette er en økning av kulturbudsjettet på 4,5 prosent fra i fjor (saldert budsjett). Justerer vi for lønns- og prisvekst på 2,5 prosent, blir den reelle økningen på to prosent. Kulturbudsjettet utgjør fortsatt under én prosent av det totale statsbudsjettet.

– Etter flere år med en reell nedgang i kulturbudsjettene, ser det ut til at Trine Skei Grande har bedre gjennomslag i regjeringen enn sine forgjengere fra Høyre, sier MFO-leder Hans Ole Rian i en kommentar på epost.

#metoo-initiativ er inne på statsbudsjettet

Økningen er i det store og hele smurt jevnt utover hele kultursektoren. Kulturdepartementet trekker sjøl fram at de vil legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for det frivillige feltet. Barne- og ungdomsaktivitet er særlig prioritert. Økt momskompensasjon er et av virkemidlene for å styrke økonomien i dette feltet.

Mangfold er et annet nøkkelord. Det bevilges 20 millioner kroner til ulike mangfoldsprosjekter i 2019. Et av dem er Balansekunst-prosjektet, som for første gang er inne på statsbudsjettet, med en bevilgning på 1,5 millioner kroner.

Foreningen Balansekunst består av over 50 musikk- og kulturorganisasjoner, som arbeider for å utjevne kjønnsforskjeller og øke mangfoldet i norsk kulturliv. Etter #metoo-avsløringene i fjor ba foreningen om fem millioner kroner over tre år fra daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland. Pengene skulle brukes til å ansette en person som kunne jobbe på heltid med spørsmål knytta til likestilling, maktmisbruk og trakassering i kulturlivet. Skei Grande følger nå opp initiativet fra kulturorganisasjonene.

– Dette er et tydelig signal fra kulturministeren om at #metoo-kampanjene i kulturlivet er blitt lagt merke til, sier Rian.

NOSO er vinneren

Den Norske Opera & Ballett og samtlige av landets symfoniorkestre får en svak økning i bevilgninger. Men justert for lønns- og prisvekst snus økning til nedgang, på rundt 0,1-0,2 prosent. Institusjonene må altså klare seg med mindre penger neste år, sammenlignet med i år. Unntaket er Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO), som får en reell økning i bevilgninger på 4,06 prosent fra i fjor. Det økte tilskuddet skal bidra til å legge til rette for at orkestret kan knytte til seg flere musikere.

Stillstand og nedgang for Forsvarets musikk

Forsvarets musikk får i overkant av én million mer over kulturbudsjettet neste år. Dette er ikke i nærheten av å møte neste års lønns- og prisvekst. I budsjettforslaget står dette om Forsvarets musikk: «I tråd med Stortingets vedtak har Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet satt i gang et arbeid for å utrede om kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten til Forsvarets musikk. Utredningen vil bli ferdigstilt høsten 2018. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken.»

Hans Ole Rian oppfordrer stortingsflertallet til å reversere kuttene til Forsvarets musikk og sikre korpsene tilstrekkelige og forutsigbare rammevilkår.

– Nå i 2018 markerer militærmusikken i Norge sitt 200-årsjubileum. Det er både merkelig og trist at regjeringen feirer dette med å kutte betydelig i korpsenes budsjetter, sier han.

Kulturfondet vokser

Norsk kulturfond økes fra 949,5 millioner kroner til nærmere 982,2 millioner kroner. Dette er en reell økning av fondet på 0,94 prosent.

– Det er betryggende at dagens kulturminister ser nytten av å justere bevilgningene til Norsk kulturfond opp igjen, etter flere år med reell nedgang, sier Rian, samtidig som han er kritisk til at musikkformål blir tilgodesett med mindre.

Denne potten får en nedgang på 0,5 prosent i 2019, når vi justerer for lønns- og prisvekst. Avsetningene til scenekunst blir derimot økt med 4,2 prosent, justert for lønns- og prisvekst. Økningen skal styrke Norsk kulturfonds muligheter til å ivareta etablerte scenekunstkompanier, samtidig som nye grupper kan komme til.

Trine Skei Grande sa dette om økningen til scenekunst under framleggingen av budsjettet:

– For å si det på upolitisk vis: Dermed får Kulturrådet rom for å fortsette å støtte Jo Strømgren kompani. Men vi har armlengdes avstand-prinsipp, så det er ikke politikerne som bestemmer hvem som skal få støtte. Det er Kulturrådet som avgjør hva midlene skal brukes til.

Ministeren foreslår også å styrke infrastrukturen i det frie scenekunstfeltet ved å øke tilskuddet til de programmerende scenene, med til sammen fire millioner kroner. Økningen tilfaller BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Black Box Teater, for at disse skal skape og vise kunst til et større publikum.

Kunstnerstipendene økes noe, men ikke nok til å møte lønns- og prisvekst. De kunstnerne som har langvarige stipender og garantiinntekter kan smile over forslaget til kulturbudsjett. Disse stipendene økes med i overkant av fire prosent fra i fjor, justert for lønns- og prisvekst.

Nykommere og mer til Nasjonalbiblioteket

Det er også noen nyheter i forlaget til statsbudsjett for neste år: Seks millioner kroner bevilges til en varig etablering av turnénettverket Dansenett Norge. Regjeringen foreslår også et tilskudd på to millioner kroner til Applaus, en nyetablert strømmetjeneste for scenekunst, som skal tilby profesjonelle teaterforestillinger digitalt til barn og unge.

Det foreslås også å øke bevilgningen til Nasjonalbiblioteket med ti millioner kroner, til digitalisering av historiske lyd- og bildeopptak. Musikkultur har skrevet om dette arbeidet her.

* Det er MFO som har gjort prosentutregningene for Musikkultur i denne artikkelen.