«Ja, ja, ja, ja»: SV er pådriver for ny kulturpolitikk ⋆ Kontekst
Foto: Musikkultur

«Ja, ja, ja, ja»: SV er pådriver for ny kulturpolitikk

SV er – kanskje ikke overraskende – enig med Creo i alt.

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti (SV) er enig med partifelle og Creo-leder Hans Ole Rian* i det meste. Ja, faktisk alt:

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

– Ja, dette har vi programfestet. Det er et hovedgrep for et nytt kulturløft, som gir kulturlivet styrke i konkurransen med andre politikkområder.

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

– Ja, SV har foreslått å utrede organiseringen av Kulturrådet og resten av kulturforvaltningen akkurat med mål om å styrke uavhengigheten deres.

3. ABE-reformen må avvikles.

– Ja, ABE-kuttene i kulturlivet rammer hardt. SV vil stoppe kuttene, og starte en opptrapping for å ta igjen det tapte.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

– Ja, SV har foreslått i flere budsjetter å styrke ordningene og organisasjonene som jobber med kultureksport og kulturfremme utenlands.

• Les også: MDG om Creos kulturkrav

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

– Ja, SV foreslo i 2021 en slik tydeliggjøring i arbeidsmiljøloven på Stortinget.

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

– Ja, kunstnere og kulturarbeidere må anerkjennes som arbeidsfolk på lik linje som andre, og feltet må anerkjennes som en næring som sysselsetter tusener og skaper verdier for milliarder. Å satse på de etablerte ordningene som for eksempel stipendene og kulturfondet er de beste grepene for å bygge næring.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

– Ja, SV vil utrede en oppdragsgiveravgift for å gi selvstendige flere økonomiske og sosiale rettigheter, vi vil gjennomføre pensjon fra første krone, og vil ha 100% sykepenger fra 17. dag.

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

– Ja, SV forslo dette som en del av vår kunstnerøkonomipakke tidligere i perioden.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

– Ja, dette har SV foreslått i hvert budsjett siden 2018.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

– Ja, SV foreslo dette senest i behandlingen av barne- og ungdomskulturmeldinga.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

– Ja, SV foreslo dette og fikk gjennomslag i behandlingen av åndsverksloven i 2018. Regjeringen har hittil ikke fulgt opp, da må en ny regjering ta grep.

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

– Ja, det er fortsatt en rekke forbedringer som må gjøres i åndsverkloven. Blant annet må tvisteløsningsmekanismen sikres.

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

– Ja, vi skal forsvare prinsippet om armlengdes avstand til de kunstneriske valgene fra politikken. Angrep og forslag om politisk styring av for eksempel armlengdesoppgavene i Kulturrådet er angrep på ytringsfriheten og kunstens frihet, det må slås ned.

*Creos forbundsleder Hans Ole Rian er stortingskandidat for SV. Musikkultur er heleid av Creo, men er en selvstendig redaksjon som følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten