– Innsatsen mot hets må styrkes ⋆ Kontekst
Emma Lind, statssekretær for Venstre
Emma Lind, statssekretær for Venstre Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

– Innsatsen mot hets må styrkes

Venstre er enige med Creo i mye, men også ruskende uenige.

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Dette er svarene fra Venstre ved statssekretær Emma Lind.

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

– Venstre vil styrke statens bidrag til kultur, men vil styre dette etter konkrete behov og ikke et flatt og overfladisk prosentmål. Verken ja eller nei.

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

– Ja, prinsippet om armlengdes avstand er svært viktig, men vi har mange utredninger om rollen til Kulturrådet, og det er ikke behov for enda en. Vi er uansett enige i at rollen til de ulike kollegiale organene kan synliggjøres og tydeliggjøres mer.

3. ABE-reformen må avvikles.

– Nei, ABE-reformen er med på å frigi midler til nye kulturuttrykk og sikre at pengene brukes på en mer effektiv måte.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

– Ja, Venstre er opptatt av at kultursektoren må ses på som en fremtidsbransje med stort vekstpotensial, også for eksport. Det gjelder også «nye» kulturnæringer, som dataspill.

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

– Ja, Venstre ønsker å nedsette et offentlig utvalg som skal foreslå endringer i arbeidsmiljøloven som både sikrer arbeidstakernes rettigheter og å forsterke arbeidstidsbestemmelser som støtter opp om hele, faste stillinger. Dette må gjøres i tett dialog med partene i arbeidslivet. Venstre ønsker også å styrke vernet av varslere, for å gjøre det enklere for enkeltmennesker å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold.

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

– Ja, det er et stort behov for å støtte oppunder de bærekraftige, fremtidsrettede næringene, og kultur er en sentral del av dette.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

– Ja, Venstre er opptatt av å styrke de sosiale rettighetene til gründere og selvstendig næringsdrivende, slik at vi får et system som i større grad likebehandler og ikke diskriminerer de som driver egen virksomhet og skaper jobber for seg selv og andre.

Emma Lind, statssekretær for Venstre
Emma Lind, statssekretær for Venstre Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

– Ja, Venstre vil la hver enkelt ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat sektor eller i egen bedrift. Venstre ønsker også å øke skattefradraget for individuelle forsikrings- og pensjonsspareordninger.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

– Som så annet mye flott i Norge, kommer det gode, viktige initiativ fra sivilsamfunnet. Vi stiller oss derfor positive til en Musikerallianse hvis initiativet kommer fra bransjen selv.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

– Nei, det bør per nå ikke opprettes nye strukturer på nasjonalt nivå for å utvikle musikkproduksjoner for barn og unge. Vi bør heller styrke de strukturene som allerede er på plass regionalt, som Den kulturelle skolesekken.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

– Dette må vi vurdere nærmere i forbindelse med implementeringen av digitalmarkedsdirektivet.

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

– Ja.

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

– Ja. Kultur er ytring, og den siste tidens diskusjon har for fort falt ned i kjente skyttergraver. Innsatsen mot hets må styrkes, slik at kunstnere evner å stå i offentlig debatt om kunsten sin, samtidig som et bredt ytringsrom står som en prinsipiell, grunnleggende påle.

Les også:

Arbeiderpartiet om Creos kulturkrav

SV om Creos kulturkrav

MDG om Creos kulturkrav

• KrF om Creos kulturkrav

• Senterpartiet om Creos kulturkrav