Ikke verneverdig nok ⋆ Kontekst

Ikke verneverdig nok

Det er for mange felemakere i landet til at Jacob von der Lippe havner på listen over små verneverdige håndverksfag. Det betyr at han ikke kan ta imot lærlinger.

– Vi er ikke verneverdige nok! sier Jacob von der Lippe i verkstedet sitt i Thereses gate i Oslo.

Han har vært i samtaler med Utdanningsdirektoratet, og er spent på om den nye borgerlige regjeringen vil gi fiolinbyggerfaget status som lite håndverksfag. På listen over små håndverksfag i 2013 er blant annet kostymesyer, orgelbygger, maskør og parykkmaker, men ikke felemaker.

– Vi er mellom ti og femten felemakere her i landet. Selv om de fleste konsentrerer seg om å reparere framfor å bygge nytt, er det antallet som vanskeliggjør et gjennomslag hos myndighetene, mener von der Lippe.

Å ikke være på listen, betyr at han ikke får tilskudd til å ta imot lærlinger.

– Det er veldig trist. Jeg har jo lyst å videreføre kunnskapen jeg har opparbeidet. Å bygge et instrument handler om mye mer enn å beherske verktøyet, sier han.

I Stortingsmelding 20 er det varslet en gjennomgang av de små håndverksfagene.

– Felemaker tilbys ikke som fag i videregående opplæring og er derfor ikke i dag på listen over små håndverksfag, sier Hans Vold Husum, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet.

Trenger lærlingmulighet

Sivert Andreas Holmen spiller hardingfele og studerer ved Musikkhøgskolen. Han ønsker å utdanne seg til felemaker og kjenner til at det fra 2015 skal starte opp et felemakerstudium ved Ole Bull Akademiet for hardingfele. Men så lenge det ikke tilbys utdanning i reparasjon av vanlig fele, og heller ikke praksis, er det ikke så aktuelt.

– Flere av mine medstudenter har tenkt tanken å utdanne seg til felemaker i tillegg til å være utøvende, men så lenge det ikke finnes verksteder som tar imot lærlinger, blir det litt fjernt, sier Holmen.

Felemakerfaget forsøkt etablert

Listen over små fag som får ekstra lærlingtilskudd justeres årlig i samarbeid med Sekretariatet for små og verneverdige fag og Faglig råd for design og håndverk.

– Et håndverksfag som ikke har flere enn femten lærekontrakter over tre år kan vurderes å tas med på listen, forklarer Hans Vold Husum.

– I dag er det ikke mulig for felemakere å tilby lærlingplass, hva tenker dere om det?

– For et par år siden behandlet vi en søknad fra folkemusikkmiljøet i Norge om å etablere felemaker som fag. Det kom høringsinnspill fra fiolinmakerne i Norge som gjorde at forslagsstillerne ønsket å vurdere en etablering på nytt. Det gjaldt hvorvidt felemakerfaget bør ligge på et høyere nivå enn videregående opplæring, og om søknaden skulle endres til kun å gjelde hardingfele. Vi har ikke mottatt noen ny henvendelse etter dette, sier Vold Husum.