Ifpi Norge og Fono etablerer Music Nest Norway ⋆ Kontekst
Nyheter

Ifpi Norge og Fono etablerer Music Nest Norway

Enstemmige styrer i både IFPI NORGE og FONO har besluttet å sammen etablere en ny forening som kollektivt skal forvalte musikkselskapenes (platelseskapenes) enerettigheter i Norge. Målet er å gjøre innspilt musikk bredt tilgjengelig i Norge, til fordel for norske virksomheter som bruker innspilt musikk, til fordel for forbrukere, til fordel for artister og til fordel for musikkselskaper.

Foreningen, Music Nest Norway (MNN), skal ivareta rettighetene til innspilt musikk på norsk territorium ved å lisensiere en lang rekke forretningsområder. Inntektene fordeles individuelt til de enkelte produsentrettighetshaverne, såvel til norske som til internasjonale rettighetshavere, som sørger for videreavregning til artister.

MNN vil være aktiv i markedet for å lisensiere rettigheter til innspilt musikk og musikkvideoer for eksemplarfremstilling og offentlig fremføring. Forvaltningen vil ikke omfatte rettigheter i den utstrekning disse omfattes av Gramos tvangslisens etter åvl. § 21, eller områder som faller inn under musikkselskapenes kjerneområder, herunder lisensiering av musikkstrømmetjenester eller salg av fysiske og/eller digitale eksemplarer.

Et vesentlig element i forvaltningen i MNN vil være fordeling av inntekter på områder hvor Norwaco innkrever vederlag på vegne av produsentene.

MNN vil som hovedregel fordele vederlag til alle produsenter, uavhengig av nasjonalitet, uavhengig av om de er medlemmer av foreningen eller ikke, samt uavhengig av om de er medlemmer av IFPI eller FONO eller andre musikkprodusentforeninger. I de tilfeller det er inngått særskilt avtale for MNNs medlemmer eller for enkelte av medlemmene, vil vederlagsinntektene kun tilfalle disse, med mindre avtalene er gitt avtalelisensvirkning.

Alle musikkprodusenter inviteres til medlemskap i foreningen. På nåværende tidspunkt er det ikke lagt opp til at det skal innkrevse medlemskontingent. Foreningens administrasjonskostnader vil motregnes i de vederlag som foreningen innkrever og fordeler til rettighetshaverne, i samsvar med de fordelings- og utgiftsprinsipper som er godkjent av generalforsamlingen.

IFPI Norge og FONO er enige om alle hovedprinsipper om forvaltning og fordeling i MNN. IFPI Norge og FONO er videre enige om at stiftelsen av foreningen har som formål å ivareta og øke verdien av innspilt musikk, som igjen vil være til det beste for alle aktører i verdikjeden. Stiftende generalforsamling vil finne sted i desember, og det sendes ut egen innkalling til denne.