Høyre: Kunstnere må tåle kritikk – ellers er det ikke provoserende ⋆ Kontekst
Kristin Ørmen Johnsen
Kristin Ørmen Johnsen Foto: Stortinget

Høyre: Kunstnere må tåle kritikk – ellers er det ikke provoserende

… og brukes 1% av statsbudsjettet på kultur allerede?

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Dette er svarene fra Høyres Kristin Ørmen Johnsen, leder av Stortingets familie- og kulturkomite.

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

– Vi har ikke bundet oss opp mot ettprosentstallet, men vi vil skape lønnsomme arbeidsplasser ved å tilrettelegge for kreative kulturklynger og regionale tiltak.

Statens hovedansvar er å legge til rette for et bredt engasjement i kulturlivet og bidra til sterke regionale nøkkelinstitusjoner av høy kvalitet. Og så sier vi at et levedyktig kulturliv trenge flere finansieringskilder – som privat bistand.

– Jeg tenker at 1%-begrepet blir for konstruert. Det er flere departementer som har ansvar for kultur, og som har det på sine budsjetter. For eksempel er vikingskipene finansiert av Kunnskapsdepartementet, mens Olje- og energidepartementet har ansvar for Norsk Oljemuseum i Stavanger. Faller det under 1%-kravet? Om man legger til grunn alle tiltak og all finansiering fra alle departementene, så er vi sikkert over 1% allerede!

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

– Jeg mener at prinsippet om armlengdes avstand må styrkes, og det bør nedfelles i en revidert kulturlov. Vi i Høyre har også vedtatt at vi vil evaluere Kulturrådet.

3. ABE-reformen må avvikles.

– Vi har ikke bundet oss til å videreføre ABE-reformen, men vi stiller oss positive til avbyråkratisering og effektivisering av det offentlige.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

– Et klart ja. Særlig musikk er nærliggende, men også litteratur og film – uten at det utelukker andre segmenter av kulturnæringen.

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

– Vi nedsatte Fougner-utvalget som så på små bedrifter, både enkeltpersonsforetak og små AS-er. Der ble det sagt tydelig at man må utrede blant annet pensjonsrettigheter, sykepenger og fødselspermisjonsordninger for næringsdrivende.

Kristin Ørmen Johnsen
Kristin Ørmen Johnsen Foto: Stortinget

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

– Et absolutt ja til det. Det er noe vi har som et eget punkt i partiprogrammet. Det henger også på punktet om eksport. Men vi må generelt gjøre det enklere og tryggere for de som jobber i kulturnæringen.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

– Ja, dette henger sammen med punkt 5 og 6.

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

– Ja, dette henger også sammen med punkt 5 og 6.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

– Det kan vi ikke bestemme politisk, men jeg tror at alle har tjent med å være sammen i større organisasjoner for å fremme sine flater. Men jeg er opptatt av at bransjen må finne frem til dette selv.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

– Ja, men som med punkt 9 må initiativet komme nedenfra. Å organisere seg er en god ting, men bransjen må ønske det.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

– Vi ba regjeringen komme tilbake med forslag til å justere den såkalte klasseromsdoktrinen dersom det viser seg at bruken etter bestemmelsen utvikler seg slik at den skader rettighetshavernes interesser på en urimelig måte.

Høyre har også bedt regjeringen om å se på bruken av strømming som basis for fri overføring i skolene, og om å komme tilbake med en sak til Stortinget dersom denne bruken er årsak til at flere kommuner har sagt opp sin lisensavtale med Norwaco og Kopinor.

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

– Ja, det er vi for!

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

– Ja, men kunstnere må også tåle kritikk og diskurs – ellers er det ikke provoserende.

Les også:

Arbeiderpartiet om Creos kulturkrav

SV om Creos kulturkrav

MDG om Creos kulturkrav

• KrF om Creos kulturkrav

• Senterpartiet om Creos kulturkrav

• Venstre om Creos kulturkrav

• Rødt om Creos kulturkrav

• FrP om Creos kulturkrav