– Hjelp oss til en bedre studiehverdag ⋆ Kontekst
Studentene er en stor og voksende medlemsgruppe i MFO. Vera Widt Due mener MFO må vurdere å ansatte en person i fagstaben for å arbeide med studentpolitikk. Organisasjonen bør også verve flere studenter, mener hun.
Studentene er en stor og voksende medlemsgruppe i MFO. Vera Widt Due mener MFO må vurdere å ansatte en person i fagstaben for å arbeide med studentpolitikk. Organisasjonen bør også verve flere studenter, mener hun. Foto: Anne Myklebust Odland

– Hjelp oss til en bedre studiehverdag

LANDSMØTET 2014: Studenter trenger opplæring i arbeidslivskompetanse og veiledning i å skape egen arbeidsplass. Studentene vi har snakket med, er glad for hjelpen MFO kan gi.

Studentene som var på årets mønstring med MFO, representerte flere forskjellige høyskoler og universitet. Alle er de opptatt av faglig kvalitet i studietilbudene sine.

– En rettferdig, god og balansert studiehverdag er noe av det viktigste MFO kan hjelpe oss med å få, sier Vera Widt Due.

Hun er utdannet faglærer i musikk og studerer for tiden administrasjon og ledelse ved Musikkhøgskolen. På forrige landsmøte var hun med som studentrepresentant. Hun har dessuten vært med på de tre studentmønstringene MFO har arrangert.

Én ting MFO kan ta tak i, mener hun, er arbeidet med å få til en studieevaluering som kan fungere.

– Kvalitetssikring av undervisningen og profesjonsetikk er to forsømte områder. Det er vanskelig å få til evaluering av instrumentalundervisning der det er én til én-undervisning. Det kan også være en kinkig prosess dersom man vil bytte lærer. Den øvre universitetsledelsen forstår ikke alltid hvilke utfordringer vi musikkstudenter har. Jeg har aldri gått i en klasse med mer enn fem personer, og da handler ikke evalueringen om man ser tavla eller om man får plass i auditoriet, påpeker Vera Widt Due.

Ønsker en egen studentansatt

Ifølge henne kan MFO bidra med å forbedre utdanninga og bistå studentene i deres relasjon til utdanningsinstitusjonen. Det kan handle om ting som at fagplanen oppfylles, at det er nok øvingsrom, at eksamensreglementet er rettferdig.

– Det burde være en plasstillitsvalgt på hvert studiested som kunne samarbeide med regionlagene, som igjen kunne samarbeide med de nasjonale studentorganisasjonene.

Vera Widt Due påpeker at det finnes et system for å fremme studentenes stemme, nemlig det lokale studentdemokratiet, men hun opplever at det ikke fungerer.

Hun synes også MFO bør ha en studentansatt, gjerne i en deltidsstilling, og hun tar gjerne jobben selv.

– Jeg har gode argumenter: Det vil betale seg salig for MFO å fange oss opp i studietida. Mye tyder på at studentene blir trofaste medlemmer, og vi er jo framtidas musikere og kulturledere. Da må det satses på oss!

– Oppsøk studiestedene

Hun synes det er fint at MFO kan drive opplærende virksomhet, og fylle på med det mange trenger av arbeidslivskompetanse.

– Det er veldig varierende hva som undervises på høyskolene om entreprenørskap, om det å selge seg selv og etablere firma, sier Vera Widt Due.

Hun synes studentmønstringene på Sørmarka, som er en årlig konferanse for studentmedlemmer i MFO, har vært kjempebra, men ønsker at organisasjonen skal nå enda videre ut.

– Jeg foreslår at MFO tilbyr en kurspakke til studiestedene, der det er gratis for MFO-medlemmer å møte. Arrangeres noe slikt på studiestedene, er jeg sikker på at MFO vil få flere studentmedlemmer, sier hun.

Ja takk til mange slags kurs

Håkon Skog Erlandsen, saksofonist og student ved Universitetet i Tromsø, og dessuten vararepresentant i regionlaget Troms, Finnmark og Svalbard, har hatt stort utbytte av å delta på flere av MFO sine kurs.

– Jeg håper MFO fortsetter med bransjekursene som er rettet mot studenter, og studentmønstringen synes jeg også er kjempebra. Her tas det opp temaer man ikke lærer noe særlig om på utdanningen. Jeg jobber som frilanser ved siden av studiene og har hatt bruk for det jeg har lært på kursene. Jeg synes prisen på studentmedlemskapet, inkludert forsikringer, er veldig gunstig og håper at summen beholdes, sier Erlandsen.

Vera Widt Due mener bransjefag i større grad må inn på studieplanen.

– Men i påvente av at høyskolene tar denne oppgaven seriøst, så kan MFOs studentlag gjøre sitt for studentene, mener hun.

Studentens utspill

• Studenter er opptatt av faglig kvalitet i undervisningen, MFO kan involvere seg!

• Ansett én saksbehandler i MFO i deltidsstilling til å ta seg av studentsaker.

• Prøv å få studenter til å være plasstillitsvalgte på studiestedene.

• Tilby kurspakke for MFO-medlemmer på studiestedene.

Nøkkeltall:

• MFOs medlemsregister har 732 medlemmer i kategorien studenter på høyere utdanning. Det er tjue elevmedlemmer fra videregående skoler.

• I MFOs forbundsstyre (det høyeste organet mellom landsmøtene) er det én studentrepresentant: Susanne Torgersen. Hun går ut av forbundsstyret ved neste landsmøte, da hun er ferdig som student.

• MFO er representert i LOs sentrale ungdomsutvalg. Der sitter Susanne Torgersen.

Noen studentsaker MFO har jobbet med i denne landsmøteperioden

• Årlig studentmønstring.

• Omfattende verveturné.

• Forbundet har, både alene og sammen med andre fagforbund, jobbet for å få på plass en bedre studiefinansiering.

• MFO jobber kontinuerlig politisk for at utstyrsstipend for musikk, dans, og dramaelever må bli bedre.

MFO-fordeler som gjelder studenter spesielt:

• Studentene kan være studentmedlem til kroner 400 per år. Dette inkluderer en innboforsikring. Kriteriet for å regnes som studentmedlem er at inntekten for 2014 må være under kr 157.256 og at studiet må være minimum 50 prosent og føre til yrkeskompetanse som gir rett til ordinært medlemskap.

• Som studentmedlem kan du tegne instrumentforsikring til 495 kroner med verdi inntil 90.000 kroner.

• Utover dette har studentene de samme rettighetene og pliktene som ordinære medlemmer. For eksempel instrumentavtale med SAS, rabatterte regnskapstjenester fra MER regnskap, rabatt på Øvingshotellet, tilgang på flere kurs.

Noen viktige studentsaker i MFOs handlingsplan for 2013:

• Arbeide for gode utdanningsmuligheter på alle nivåer for alle medlemsgrupper.

• Arbeide for bedre utdanningsfinansiering og flere studentboliger.

• Medlemsservice: Tilby gode sosiale og faglige møteplasser for medlemmene.

• Arbeide for å sette kulturpolitikk, kultur- og næringspolitikk og utdanningspolitikk på dagsorden i valgkampen.

• Forberede og gjennomføre den vedtatte studentmønstringen og andre vedtatte kurs for tillitsvalgte og medlemmer.