– For få mener noe om kvalitet ⋆ Kontekst
Trude Rougnø (fra venstre), Hans Ole Rian, Kim Stian Gjerdingen Bakke, Thorstein Holgersen, Elin Skogdal og Reidun Gran deltok i MFOs arbeidsgruppe som diskuterte kvalitet i kulturskolen.
Trude Rougnø (fra venstre), Hans Ole Rian, Kim Stian Gjerdingen Bakke, Thorstein Holgersen, Elin Skogdal og Reidun Gran deltok i MFOs arbeidsgruppe som diskuterte kvalitet i kulturskolen. Foto: Anne Myklebust Odland

– For få mener noe om kvalitet

LANDSMØTET 2014: Det er på høy tid at MFO offisielt mener noe om hva kvalitet i kulturskolen er, mener Thorstein Holgersen. Han håper Landsmøtet 2014 skal enes om noen viktige prinsipper.

Under forrige landsmøte i MFO, i 2010, gikk Thorstein Holgersen, hovedtillitsvalgt ved Bergen kulturskole, på talerstolen og argumenterte for at MFO burde jobbe for at alle elever som undervises i kulturskoler skal få minimum 30 minutter undervisning i uka. Forslaget ble nedstemt. I stedet bestemte landsmøtet å sette ned et utvalg til å formulere MFOs offisielle syn om kvalitet i kulturskolen. Holgersen er en av dem som ble med i arbeidsgruppen.

– Kvalitetsgruppen har hatt fruktbare og gode diskusjoner. Vi jobber fremdeles med å formulere tekst til et dokument, sier han.

Dokumentet skal overrekkes forbundsstyret, og kan bli lagt fram for landsmøtet. Grunnen til at arbeidet har drøyd er at Norsk kulturskoleråd arbeider med en ny rammeplan for kulturskolene. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har dessuten satt ned en ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen. Arbeidsgruppen har ønsket å vente på ferdigstillelsen av dette arbeidet.

 Maks 40 elever

– Hvorfor er det så vanskelig å bli enig om hva som skal være kvalitet i kulturskolen?

– Det kan ha med å gjøre at kvaliteten i arbeidet vårt alltid er blitt målt på hvor mange elever som har fått plass og ikke på undervisningen vi gir. Ingen har stilt spørsmålet: «Hva er godt nok?» sier Thorstein Holgersen, som underviser piano i Bergen kulturskole.

Det er særlig de større kommunene som sliter med lav tidsressurs til elevene, og Holgersen føler selv dette på kroppen.

– Vi vil gjøre en god jobb, men har for lite tid til elevene, sier han.

I stedet for å definere tidsressurs per elev, kommer arbeidsgruppen trolig til å foreslå et tak på antall elever. Slik det er i dag, er det opp til hver arbeidsgiver å bestemme hvor mange elever læreren skal undervise.

– Hvis vi tenker at hver elev minimum skal få 30 minutters undervisning, vil det innebære maks 40 elever i full stilling. Vi kjenner til ansatte som underviser godt over 60 elever!

– Sammen med lærerens kompetanse er tilstrekkelig undervisningstid for hver enkelt elev av de viktigste faktorene for god læring i kulturskolene.

Mer enn kjernetilbud

Videre mener arbeidsgruppen at alle kulturskoler bør ha et lavterskeltilbud, et kjernetilbud og et talenttilbud. I dag er det flere kulturskoler som kun har et såkalt kjernetilbud.

– Kulturskoletimen var en type lavterskeltilbud som hadde potensial, men jeg er usikker på om MFO bør jobbe for å få den innført igjen. Siden kulturskoletimen var i en oppstartsfase da den ble skrinlagt, vet vi for lite om suksessfaktoren, sier Holgersen.

Arbeidsgruppen er imidlertid opptatt av at MFO må mene noe om at det må satses mer på formidling i kulturskolen: Kulturskolen bør ha et utvalg av arenaer der man muliggjør konserter, utstillinger, danseoppvisninger, teaterstykker.

Bygningsmasse

Problemet for mange kulturskoler er at det ikke er tilrettelagte undervisningslokaler som tar hensyn til fagdisiplinenes egenart og behov.

– Det er enorme forskjeller mellom hva slags lokaler kulturskolene har. Stavanger har det utrolig flott, mens andre lærere reiser fra skole til skole og får tildelt nye rom hver uke. Noen må rydde klasserom før de kan ta fatt på undervisningen. Arbeidsgruppen mener MFO må mene noe om hva som skal være minimum standard for bygningsmasse, dette diskuterer vi nå, sier Holgersen.

Arbeidsgruppen ønsker også å mene noe om økonomi i kulturskolene, om at de økonomiske rammene må være tilstrekkelige til å dekke løpende innkjøp av nødvendig materiell, instrumenter og utstyr.

– Ideelt sett bør det være midler til faglig utvikling og gode forestillinger. Vi mener også at det bør finnes/lages systemer for videre og etterutdanning, sier Holgersen.

Kulturskolelærerens utspill

• MFO må være mer tydelig på hva en kulturskole skal være.

• I stedet for å definere tidsressurs per elev, kan det foreslås et tak på antall elever som en kulturskolelærer skal undervise.

• Hvis man tenker at hver elev skal ha 30 minutters undervisning i uka, vil det innebære 40 elever i en full stilling.

• Alle kulturskoler bør ha et lavterskeltilbud, et kjernetilbud og et talenttilbud.

• Det bør settes krav til hva slags lokaler man underviser i.

Nøkkeltall

• MFO har omtrent 2500 medlemmer som underviser i kommunale kulturskoler.

• I MFOs forbundsstyre er det flere representanter for pedagogene: Kjetil Garvik, Elin Skogstad og Wenche Høidal Husom sitter i forbundsstyret i perioden 2010–2014.

Noen kulturskolesaker i denne landsmøteperioden:

• MFO er i gang med et arbeid om kvalitet i kulturskolen. Det skal utvikle en strategi for hvordan man kan øke kvaliteten på undervisningen i kulturskolen, som igjen vil forbedre forholdene for de ansatte. Forbundsstyret oppnevnte i 2012 en arbeidsgruppe med Hans Ole Rian (leder), Elin Primberg Skogdal, Thorstein Holgersen, Reidun Gran og Kim Stian Gjerdingen Bakke. Fra administrasjonen har Trude Nordeng Rougnø deltatt.

Arbeidet skal være ferdig i god tid før Landsmøtet 2014.

• Utfordringene rundt deltidsansettelser i kulturskolen. Kulturskolelærere som er ansatt i mindre enn 37,3 prosent stilling har blant annet fått rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen. Større stillinger og arbeid på dagtid er momenter MFO er opptatt av.

• MFO har jobbet for å få lovfestet et gratis kulturskoletilbud til barn på 1. til 4. trinn.

• MFO har spilt inn flere saker om lærerutdanningene, og har hatt et særlig blikk på utdanninger som utdanner eller bør utdanne til kulturskolelæreryrket.

• MFO er opptatt av det helhetlige kunnskapssynet, blant annet ønsker organisasjonen flere grunnleggende ferdigheter i skolen.

• MFO jobber alltid for å være med i viktige utvalg og grupper. Hans Ole Rian ledet blant annet kulturskoleutvalget.