Flere kulturskolelærere trenger ped ⋆ Kontekst
Musikkhøgskolen: Fiolinist og fiolinlærer Mari Lerseth (t.v) er blitt student i PPU hos førstelektor Signe Kalsnes.
Musikkhøgskolen: Fiolinist og fiolinlærer Mari Lerseth (t.v) er blitt student i PPU hos førstelektor Signe Kalsnes. Foto: Anne Myklebust Odland

Flere kulturskolelærere trenger ped

Den nye rammeplanen for kulturskolen skjerper kravet til godkjent lærerutdanning. Dermed trenger flere musikere pedagogisk utdanning. Og da trengs det studieplasser.

Ny rammeplan for kulturskolen

Kulturskolerådets rammeplan Mangfold og fordypning, som var ferdig i september, inneholder en sterk anbefaling om at kulturskolene tilsetter fagpersoner med PPU: «Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle». Samtidig åpnes det for at det i særlige tilfeller kan tilsettes personer som dokumenterer realkompetanse.

Oppgraderer statusen

Norsk kulturskoleråd mener den sterke føringen om å tilsette kulturskolelærere med PPU er helt nødvendig.

– Det er en måte å oppgradere statusen til kulturskolen på. Slik poengterer vi at kulturskolen er et opplæringstilbud og ikke en fritidssyssel. Lærere med pedagogisk utdanning er et av sikringssystemene vi har for å sette faget i en profesjonell ramme, sier Åste Selnæs Domaas, fagsjef i Norsk kulturskoleråd. Hun påpeker at kravet om PPU i kulturskolen ikke blir absolutt, men at søkere med pedagogisk utdannelse sannsynligvis vil ha fortrinn ved ansettelser.

Fagsjef i Norsk kulturskoleråd  Åste Selnæs Domaas.
Fagsjef i Norsk kulturskoleråd Åste Selnæs Domaas. Foto: Privat

Ambivalent til behovet

Fiolinist Mari Lerseth er en av flere musikere som har satt seg på skolebenken i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Musikkhøgskolen i år. Hun underviser i Nordberg strykeorkester i Oslo og ble oppfordret av arbeidsgiveren, Oslo kulturskole, til å ta studiet. I fremtiden kommer det til å bli et krav at utøvende musikere som vil ha fast undervisningsstilling gjennom kulturskolen må ha pedagogisk utdannelse.

– Jeg er ambivalent til hvorvidt det bør være obligatorisk med pedagogikk for å kunne undervise instrumentalister. Det å være en god utøvende musiker synes jeg er viktigere enn den pedagogiske kompetansen, sier Lerseth.

Hun synes det har vært uproblematisk å undervise uten å ha pedagogikk-utdannelse, fordi realkompetanse fra orkester, kammermusikk og ulike sjangre har gitt god ballast for jobben.

– Jeg er likevel glad jeg nå tar PPU. På Musikkhøgskolen er studiet lagt opp slik at jeg får kompetanse til å undervise både i grunnskole, på musikklinjer og i kulturskolen, sier hun.

Musikkhøgskolen: Fiolinist og fiolinlærer Mari Lerseth (t.v) er blitt student i PPU hos førstelektor Signe Kalsnes.
Musikkhøgskolen: Fiolinist og fiolinlærer Mari Lerseth (t.v) er blitt student i PPU hos førstelektor Signe Kalsnes. Foto: Anne Myklebust Odland

Didaktikk med instrumentalundervisning

Universiteter og høgskoler over hele landet tilbyr PPU, men ikke alle tilbyr fagdidaktikk i alle fag. I Oslo har for eksempel Musikkhøgskolen og Universitetet i Oslo PPU i musikk, mens Kunsthøgskolen har PPU i dans og teater og Høgskolen i Oslo og Akershus har kunst og håndverk. Ifølge MFO-lederen er det imidlertid få utdanningsinstitusjoner som tilbyr PPU i musikk med fagdidaktikk som inkluderer instrumentalundervisning.

– Mye pedagogisk utdannelse er rettet mot musikkopplæring i grunnskolen og vektlegger didaktikk for klasseromsundervisning, sier MFOs leder Hans Ole Rian.

Han sier MFO vil samtale med utdanningsmiljøene for å se hvordan dette kan løses, slik at PPU i større grad gjøres mer relevant for instrumentalpedagoger.

Trenger ikke spesial-PPU

– Dette kan gi inntrykk av at det må opprettes et PPU-tilbud spesielt for kulturskolelærere. Det er ikke tilfelle, sier Signe Kalsnes.

Hun er førstelektor i musikkpedagogikk og studiekoordinator for PPU ved Norges musikkhøgskole, og understreker at PPU skal kvalifisere for undervisning i grunnskole og videregående skole. Hun sier at en ny forskrift gjør at PPU-studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag kan ha inntil 50 prosent av praksisen i kulturskolen.

– Studieprogrammet vårt, som er lagt opp etter rammeplan for PPU og godkjent av departementet, er høyst relevant for dem som også vil undervise i kulturskoler, sier hun.

Flere studieplasser

Musikkhøgskolen uteksaminerer årlig 50 til 60 studenter med PPU, enten de tar det heltid, deltid eller integrert i kandidatstudiet.

– Det er vanskelig å si om vår kvote studieplasser og de kvotene som er andre steder i landet dekker behovet. Sannsynligvis ikke. Etterspørselen vil kunne bli større enn vi klarer å dekke innenfor nåværende kvoter, sier Kalsnes.

Selv om krav om PPU ikke vil få tilbakevirkende kraft, er Kulturskolerådet i gang med å innhente oversikt over hvor mange av de tilsatte i kulturskolene som faktisk har PPU.

Foreløpig er det gjort kartlegging i regionen Buskerud, Telemark, Vestfold, som viser at mer enn to tredjedeler av lærerne har pedagogisk utdannelse; enten fagpedagogisk utdanning eller fagutdanning i musikk med PPU på toppen.

– Vi planlegger å kartlegge dette nasjonalt, for å kunne parre behov med tilbud. Som en del av rammeplanarbeidet må vi arbeide med utvikling av relevante PPU-tilbud innen alle kulturskolens fag, sier Domaas.

Ikke absolutt krav

Nå begynner arbeidet med å iverksette den nye rammeplanen, først og fremst ved at den vedtas politisk i kommunene. Så langt har kommunene Ås, Tolga og Lillehammer vedtatt planen.

– Rammeplanen blir gjeldende i kommuner som vedtar den. Da vil det være naturlig at kulturskolerektorer i disse kommunene følger anbefalingen om PPU, sier Domaas i Kulturskolerådet.

MFOs leder Hans Ole Rian påpeker at Kulturskolerådets rammeplan ikke kan overstyre hva tariffavtalen sier om tilsetting.

– I en utlysning kan det stå at det er ønskelig med PPU, men det er i dag ikke et lovfestet eller tariffestet krav. Et slikt krav må i så fall avtales mellom partene, altså mellom oss og KS, sier han.

Rian ser både fordeler og ulemper med et krav om pedagogisk utdanning for kulturskolens lærere.

– For noen instrumentgrupper der det allerede er vanskelig å rekruttere nok lærere, tror jeg det kan være vanskelig å innføre krav om PPU. Samtidig er det sånn at grunnskolen krever pedagogisk utdanning for å tilsette fast. Med et krav om dette også for ansatte i kulturskolen, vil det bli mye enklere å etablere kombinasjonsstillinger, sier han.

Han påpeker behovet for gode muligheter i videreutdanning dersom det skal bli krav om PPU.

Dette sier rammeplanen for kulturskolen:

• For tilsetting i undervisningsstilling i kulturskolen skal det normalt kreves minimum tre års kunstfaglig utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle.

• Alternativt: Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag. Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres.

• For tilsetting i lederstilling i kulturskolen skal det kreves samme faglige kvalifikasjoner som ved tilsetting i undervisningsstilling. Ledere skal ha minst tre års erfaring fra kulturskole og relevant lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.

• Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres.

Kilde: Mangfold og fordypning