«Dette har vi foreslått flere ganger»: AP svarer (veldig kort) på kulturkravene ⋆ Kontekst
Foto: Musikkultur

«Dette har vi foreslått flere ganger»: AP svarer (veldig kort) på kulturkravene

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har mye å gjøre. Men de er (nesten) helt enige i at Creos krav lar seg gjennomføre i praksis.

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Dette er svarene Musikkultur fikk fra Arbeiderpartiet (AP) sin travle stortingsgruppe:

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

– Ja.

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

– Ja.

3. ABE-reformen må avvikles.

– Ja.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

– Ja.

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

– Ja.

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

– Kulturlivet trenger et løft. Fokus på næringen er en naturlig del av satsningen.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

– Ja.

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

– Ap vil endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at det gis pensjon fra første krone.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

– Ja, dette har vi foreslått flere ganger og prioritert i våre alternative budsjetter.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

– Ja, dette har vi foreslått flere ganger og prioritert i våre alternative budsjetter.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

– Dette må vurderes i forbindelse med implementering av DSM-direktivet (Digitalmarkedsdirektivet. Dersom direktivet blir en del av EØS-avtalen vil det være nødvendig med flere endringer i blant annet den norske åndsverkloven – red.anm.).

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

– Ja.

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

– Ja.

Les også:

SV om Creos kulturkrav

MDG om Creos kulturkrav