Det Norske Teatret kan spille forestillinger på søndager ⋆ Kontekst
Skuffet, men tilfreds: Leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund fikk ikke hjelp av retten til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger.
Skuffet, men tilfreds: Leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund fikk ikke hjelp av retten til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger. Foto: Gisle Bjørneby

Det Norske Teatret kan spille forestillinger på søndager

Norsk Skuespillerforbund fikk ikke medhold av Arbeidsretten i påstanden om at Det Norske Teatret bryter tariffavtalen ved å spille forestillinger på søndager.

Dom i Arbeidsretten:

For to uker siden møtte Det Norske Teatret og Arbeidsgiverforeningen Spekter i Arbeidsretten, stevnet av Norsk Skuespillerforbund. Forbundet mente at tariffavtalen ikke åpner for å spille forestillinger fast på søndager og ønsket saken prøvd av retten.

I går falt dommen. Flertallet (fem dommere) ga ikke Norsk Skuespillerforbund medhold i påstanden om at Det Norske Teatret bryter tariffavtalen ved å spille på søndager som en fast ordning. Mindretallet (to dommere) ga Norsk Skuespillerforbund medhold i alle påstandspunkter. Dommen slår dermed fast at Det Norske Teatrets nåværende ordning med å spille på et begrenset antall søndager er i henhold til tariffavtalen.

Dissens

Mindretallet på to hevder at innslaget av søndagsarbeid ved Det norske teatret i 2016 strider mot kravet til én ukefridag, fortrinnsvis på søndag. Etter flertallets vurdering, derimot, har «søndagsforestillinger blitt brukt i begrenset omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager. Teatret har vist til saklige grunner for ordningen og har på administrativt grunnlag videreført ordningen med økonomisk kompensasjon, utvidet fritid og særskilte krav til varslingsfrister mv. for å kunne pålegge arbeid på søndager».

Fremdeles uavklart

– Hva betyr det for Norsk Skuespillerforbund at det ble en dissensdom?

– At et mindretall tok dissens har lite konkret betydning. Dette er endelig dom, i og med at Arbeidsretten har status som høyesterett. Dommen kan ikke ankes, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Han mener dissensdommen likevel belyser problemstillingen om at tariffavtalen har en formulering som ikke er presis. Stridens kjerne har vært tariffavtalens formulering «Arbeidstaker skal en gang i uken ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag.»

– Hva betyr det at fritid fortrinnsvis skal gis på søndag? Dette spørsmålet var noe av grunnlaget for å få en avklaring i retten, og det har ikke dommen gitt oss. Flertallet sier i dommen at teatret skal «tilstrebe» at ukens fridag legges til søndag. Det er en skjønnsmessig formulering, sier Alfsen.

Ny tariffavtale

Han er innstilt på et nært samarbeid med arbeidsgiversiden om å komme frem til presise formuleringer i neste tariffavtale som skal inngås om et år.

– Rettssaken har tydelig vist at tariffavtalen vi har ikke gir en tilstrekkelig klar avgrensning av omfanget, eller under hvilke betingelser det kan spilles på søndager, sier Alfsen.

– Hva kan dommen komme til å bety i praksis for medlemmene deres enn så lenge?

– Konsekvensene er ikke veldig store. Det kan hende andre teatre følger etter Det Norske Teatret i å innføre søndager som spilledag, og da kan i så fall ikke tariffavtalen brukes til å stoppe det. Samtidig er det å spille søndager et ressursspørsmål som teatrene selv må ta hensyn til, sier han.

Skuffet, men tilfreds: Leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund fikk ikke hjelp av retten til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger.
Skuffet, men tilfreds: Leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund fikk ikke hjelp av retten til å bli enig med Det Norske Teatret om søndagsforestillinger. Foto: Gisle Bjørneby

Skuffet, men tilfreds

Alfsen sier han er tilfreds med at saken har vært prøvd.

– Det hadde vært morsommere å vinne, det er klart, men vi vet nå mer om hvor vi står. Vi har fått mer innsikt i egen tariffavtale og historien med den. Jeg mener fortsatt at det var riktig og viktig å få prøvd saken, sier han.

Den politiske ledelsen i MFO har fulgt saken i og med at MFO har medlemmer i teatrene. Forbundssekretær i MFO, Tore Walmsnæss var dessuten innkalt som vitne i saken.

– At det ble en dissensdom viser tydelig at formuleringene i tariffavtalen ikke er entydig, sier nestleder i MFO, Christine Thomassen til Musikkultur.

Hun påpeker at det har vært en omfattende gjennomgang av saken i Arbeidsretten.

– Når det likevel ikke er blitt et entydig svar, viser det kompleksiteten i saken, sier hun.

Hun mener det nå blir viktig at partene jobber bra sammen om tariffarbeidet og formuleringene i en ny avtale neste år, så det blir ro rundt saken.

– Man må prøve å unngå kompromiss-formuleringer klokken tre om natten i mekling. Det må være noe av ambisjonen, så dette ikke blir en vedvarende vanskelig problemstilling, sier hun.