SV svarer på kritikken fra Komponistforeningen ⋆ Kontekst
Kathy Lie
Foto: Kontekst
Kommentar

Derfor foreslår ikke SV utvidelse av musikeralliansen

SVs Kathy Lie svarer på kritikken fra Komponistforeningen.

• Dette er et svar til kommentaren «SV og Kathy Lie kjenner ikke musikkfeltet godt nok».

SV ønsker et rikt og variert kunst- og kulturliv. Da er vi avhengig av at både de skapende og utøvende kunstnerne har gode og forutsigbare rammevilkår. Vi er også opptatt av at kunstnerne skal kunne leve av kunsten uavhengig av klassebakgrunn.

Derfor har vi i vårt program vedtatt å arbeide for å utrede en oppdragsgiveravgift, å regulere kunstnerstipendene tilsvarende rammen i lønnsoppgjøret i staten, å vedta at statlige kunstnerstipend alltid skal være på minst 50 prosent av medianårsinntekten, å opprette 500 nye kunstnerstipender, å forbedre åndsverkloven gjennom blant annet å innføre en strømmeavgift og å samarbeide med kommunene om kunstnerboliger.

Vi ønsker også å opprette Musikkbruket og tilsvarende for andre kunstuttrykk for å styrke kvalitetskontrollen i den kulturelle skolesekken etter modell av Scenekunstbruket, øke rammene til Kulturfondet for å gi mer støtte til blant annet den frie scenekunsten, sikre økonomisk forutsigbarhet for musikkfestivalene og helårsarrangører gjennom å styrke arrangørstøtten og festivalstøtteordningen i Kulturrådet, etablere regionale kulturfond som forvaltes av de nye regionene i et spleiselag med staten og mye annet.

Bredt samarbeid for musikeralliansen

Et viktig punkt for oss har vært å arbeide for å gi faste ansettelser mellom arbeidsforhold for frilansere og selvstendige. Dette gjennom blant annet å øke støtten betydelig til Skuespiller- og danseralliansen og opprette lignende ordninger i samarbeid med aktørene på andre kunstfelt, for musikere, filmskapere, komponister og andre.
Gjennom aktivt å bruke posisjonen som regjeringens foretrukne samarbeidspartner på Stortinget har vi også oppnådd svært mye for både de utøvende og de skapende kunstnerne. Et av mange tiltak vi har arbeidet for, og fått gjennomslag for, er først en bevilgning på en million til en utredning av en Musikerallianse og så nye tre millioner til oppstart og etablering av en slik allianse. Dette til tross for at sittende regjeringen ikke har prioritert dette i sine forslag til statsbudsjett.

Initiativet til både utredning og oppstart av denne alliansen kom fra Creo, i nært samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening. Allerede i januar 2019 rettet de den første henvendelsen til Kulturdepartementet om opprettelsen av en slik allianse. Henvendelsen besto også an en tisiders første redegjørelse for hvordan en slik allianse kunne organiseres.
I mai 2022 leverte så Creo en 64-siders utredning om opprettelse av musikerallianse, en utredning som etter vårt syn gir et tilstrekkelig grunnlag til å starte opp en slik allianse umiddelbart. I arbeidet med utredningen har det vært samtaler og/eller intervjuer med følgende aktører og interessenter: Skuespiller- og danseralliansen (Skuda), Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Musikalliansen (Sverige), TeaterAlliansen (Sverige), Dansalliansen (Sverige), GramArt, FolkOrg, Norsk jazzforum, Safemuse, Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- oginkluderingsdepartementet, NAV, Kulturrådet, Music Norway, SSB, Innovasjon Norge og advokatfirmaet Selmer. I tillegg har det vært enkeltsamtaler med potensielle ansattefrilansmusikere i Norge.

Feil om Skuda

Både den eksisterende alliansen i Norge (Skuda) og de tre eksisterende alliansene i Sverige er etablert for de utøvende – ikke de skapende – kunstnere. Dette fordi hele grunnideen med slike allianser er at de ansatte kunstnerne i alliansene skal bli ansatt og lønnet av en ekstern arbeidsgiver i så lange perioder som mulig. Enten er du lønnet av alliansen, eller du er lønnet av noen andre. Denne «andre» er gjerne et privatteater som behøv et orkester til en oppsetning, en artist som trenger backingband eller studiomusikere, eller av et av de mange profesjonelle korps og orkestre som trenger vikarer.
Ingen av alliansene har pr. i dag ansatte skapende kunstnere, hverken i Sverige eller i Norge. Så det blir derfor feil når det hevdes at Skuda er en bredere sammensatt allianse enn Musikeralliansen er tenkt å være. Så vidt oss bekjent ansetter ikke Skuda hverken forfattere, dramatikere eller dramaturger, som for skuespillerfeltet er tilsvarende det komponister og låtskrivere er for musikkfeltet. Det stemmer at de både ansetter skuespillere og dansere, med altså kun utøvende og ikke skapende kunstnere.

Etablering – ikke utvidelse

Det er vanskelig å se for seg hvor en forfatter eller en komponist skulle kunne bli ansatt for å gjøre en jobb. Det vanlige for denne typen kunstnere er å få betalt for det ferdige verket, ikke for arbeidstiden nedlagt i verket. Det kan også være vanskelig å definere når en forfatter eller en komponist – en skapende kunstner – arbeider for en allianse eller for en ekstern arbeidsgiver; en tekstidé eller et musikalsk tema som dukker opp i tiden man er ansatt i alliansen, skal ikke det kunne brukes i et verk som noen andre skal betale for?

Derfor mener vi i SV at vi nå må ha fullt fokus på å få etablert Musikeralliansen slik den er utredet og foreslått. Å få gjennomslag for slike flerårige – helst evigvarende – ordninger på kulturfeltet er erfaringsmessig svært vanskelig. Enklere har det heller ikke vært de siste årene, med de betydelige ekstrautgiftene den norske staten har vært påført gjennom koronaepidemien, Ukrainakrigen og strømkrisen. Vi kommer derfor ikke til å foreslå noen utvidelse av den foreslåtte Musikeralliansen, men vil arbeide hardt for at den kommer inn på fast finansiering i statsbudsjettet.

Men vi kommer også til å støtte andre initiativ – gjerne fra andre kunstnerorganisasjoner – om andre typer langsiktige ordninger, både for de utøvende og de skapende kunstnerne. Vi både oppfordrer og utfordrer musikkfeltet og andre kunstfelt til å gjøre som Creo og NTO har gjort; utarbeidet skisser og utkast, laget utredninger og arbeide politisk for gjennomslag for sine ideer og forslag.